Algemene Voorwaarden

English version click here

1. TOEPASSELIJKHEID

 • 1.1De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en activiteiten van Colter Music & inspiration B.V. (Euphoria Dansacademie)/ School, hierna ook Euphoria DA)
 • 1.2Met het online inschrijven en/of betalen van een les, rittenkaart, abonnement, cursus, workshop of het boeken van een privéles of evenement gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Euphoria Dance Academy
 • 1.3Euphoria Dance Academy kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Euphoria Dansacademie zal wijzigingen in de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd van toepassing en is ten alle tijde beschikbaar op de website.

2. ALGEMENE REGELS

 • 2.1Bezoekers (leden, gasten, ouders etc.) dienen zich tijdens hun verblijf op de school/clublocatie te houden aan de huisregels van Euphoria DA en/of de regels van de beheerder van de betreffende locatie. Bezoekers dienen de aanwijzingen van de dansschooleigenaar of van de daartoe bevoegde personen op te volgen. Zo niet, dan kan de school overgaan tot verwijdering.

3. PERSOONSGEGEVENS

 • 3.1Online inschrijfformulieren dienen volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
 • 3.2Euphoria Dance Academy verzamelt persoonsgegevens van klanten om haar ledenbestand bij te houden en zal deze strikt vertrouwelijk behandelen.
 • 3.3Euphoria Dance Academy gebruikt de persoonsgegevens ook om klanten te informeren over evenementen en andere activiteiten. Indien dit niet gewenst is, kan de klant zich per e-mail afmelden via info@euphoriaacademy.com.

4. INSCHRIJVING, DEELNAME AAN DE LESSEN

 • 4.1De klant kan lessen volgen op basis van een losse les, een rittenkaart of een lidmaatschap.
 • 4.2De klant dient zich voor aanvang van een les online te registreren via de Trainin app.
 • 4.3De inschrijving voor de les of workshop is mogelijk nadat Euphoria Dansacademie het verschuldigde lesgeld heeft ontvangen.
 • 4.4Annuleren van een inschrijving voor de les is kosteloos, op de dag zelf, tot 2 uur voor aanvang van de les. Wanneer de klant binnen 2 uur voor aanvang van de les afzegt, wordt dit beschouwd als een "late annulering " en is restitutie van het lesgeld niet mogelijk en wordt de "late annulering" als deelname beschouwt.
 • 4.5Wanneer de klant meer dan 10 minuten na aanvang van de les arriveert, wordt de klant de toegang tot de les ontzegd.
 • 4.6Individuele lessen, strippenkaarten en lidmaatschappen zijn persoonlijk en dus niet overdraagbaar aan derden.

5. LIDMAATSCHAP – DUUR, INHOUD EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

Niet van toepassing op showteam lidmaatschappen, alleen voor de reguliere lidmaatschappen die beschikbaar zijn voor aankoop op onze website en deelname aan reguliere lessen bieden.
 • 5.1Het lidmaatschap kan worden gebruikt voor de lessen volgens het reguliere weekrooster, niet voor speciale bootcamps en evenementen.
 • 5.2.1De lessen moeten binnen één week (ma-zo) worden gebruikt.
 • 5.2.2Ongebruikte lessen van de ene week kunnen worden overgedragen naar de volgende, zolang de klant een geldig abonnement heeft. Deze optie is alleen beschikbaar voor studenten die consequent voor elke les vooraf inschrijven. Indien wij merken dat een student deelneemt aan een les zonder zich te hebben ingeschreven, behouden wij het recht om deze optie te blokkeren.
 • 5.2.3In geval van langdurige afwezigheid en een melding vooraf, is het mogelijk om de lessen 2 of maximaal 4 weken later te gebruiken. Het verzoek moet vooraf worden ingediend via e-mail naar  info@euphoriaacademy.com.
 • 5.3De periodieke contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd. Indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan de klant de toegang tot de lessen worden ontzegd.
 • 5.4Een lidmaatschapsperiode gaat in op de 1e van iedere maand. De klant heeft de mogelijkheid om het lidmaatschap eerder te starten en een gedeeltelijke contributie te betalen die naar rato wordt berekend en de dagen toegevoegd aan de oorspronkelijke duur van het abonnement.
 • 5.5Voor elk nieuw contract worden eenmalige administratiekosten van € 10,- in rekening gebracht.
 • 5.6De klant heeft een bedenktijd van 14 dagen. Het lidmaatschap kan 14 dagen na aankoop voor deelname aan de eerste lessen worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren door een e-mail te sturen naar  info@euphoriaacademy.com.
 • 5.7Alle lidmaatschappen worden aangegaan voor een periode van minimaal 3 of 6 maanden. De contributie moet gedurende de gehele looptijd van het contract worden betaald.
 • 5.8Alle lidmaatschapsvormen kunnen door de klant worden gewijzigd naar een andere voor een minimale periode van 2 maanden. De upgrade kan op elk moment worden aangevraagd (klanten dienen het verschil tussen beide abonnementen te betalen voor de gehele kalendermaand). De downgrade kan alleen worden uitgevoerd vanaf de 1e dag van elke kalendermaand en moet schriftelijk worden aangevraagd, minstens 14 dagen van tevoren, door een e-mail te sturen naar info@euphoriaacademy.com. De einddatum van het relevante lidmaatschap blijftn ongewijzigd.
 • 5.9RTerugkeren naar het oorspronkelijke lidmaatschap is mogelijk na de minimumperiode van 2 maanden zoals hierboven vermeld. De wijziging moet schriftelijk worden aangevraagd, minstens 14 dagen van tevoren, door een e-mail te sturen naar  info@euphoriaacademy.com.
 • 5.10Lidmaatschap van minimaal 3 maanden kan vanaf de 1e dag van elke kalendermaand worden gewijzigd naar een lidmaatschap van minimaal 6 maanden. De maandelijkse betaling zal veranderen vanaf het moment van de wijziging, maar niet met terugwerkende kracht voor de afgelopen maanden. De wijziging moet schriftelijk worden aangevraagd, minstens 14 dagen van tevoren, door een e-mail te sturen naar info@euphoriaacademy.com.
 • 5.11Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd na de initiële contractperiode van respectievelijk 3 of 6 maanden. Het lidmaatschap kan na de initieel overeengekomen periode van 3 of 6 maanden worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand.
 • 5.12De opzegging dient schriftelijk te geschieden door een e-mail te sturen naar info@euphoriaacademy.com met een opzegtermijn van één maand. Tijdens deze opzegperiode kan de klant nog steeds deelnemen aan de lessen. Annuleringen die bij de receptie worden gedaan, kunnen niet worden geaccepteerd en hebben geen juridische geldigheid.
 • 5.13Euphoria Dance Academy zal zich tot het uiterste inspannen om de les volgens rooster/afspraak te laten doorgaan, maar behoudt zich het recht voor een geprogrammeerde les wegens overmacht te annuleren wegens te weinig deelnemers. De geannuleerde les kan worden ingehaald bij een andere les in dezelfde maand. Collegegeld wordt niet gerestitueerd.
 • 5.14Euphoria Dance Academy behoudt zich het recht voor om op feestdagen gesloten te zijn en tijdens vakanties eventueel een beperkt rooster te hanteren, zonder dat dit leidt tot vermindering van lidmaatschapskosten of restitutie. Dit wordt eerder aangekondigd op de website en/of per e-mail.

6. STRIPPENKAART / ENKELE TICKETS

 • 6.1Een strippenkaart is een kaart die recht geeft op 1, 5, 10 of 20 lessen.
  • 1-enkele klassekaart is 1 week geldig na de dag van aankoop
  • 5-rittenkaart is 2 maanden geldig vanaf de dag van aankoop
  • 10-rittenkaart is 3 maanden geldig vanaf de dag van aankoop
  • 20-rittenkaart is 6 maanden geldig vanaf de dag van aankoop
  • Beginners cursussen strippenkaart is 2 maanden geldig vanaf de dag van aankoop
 • 6.2De strippenkaarten kunnen worden gebruikt voor de lessen volgens het reguliere weekrooster, niet voor speciale bootcamps en evenementen.
 • 6.3De strippenkaarten voor Beginners cursussen kunnen alleen worden gebruikt voor de Beginners lessen op het geselecteerde niveau.
 • 6.4Stripkaarten kunnen niet worden geretourneerd.

7. VOORTIJDIGE OPZEGGING / PAUZEREN VAN HET LIDMAATSCHAP:/ STRIPPENKAART

 • 7.1Het is niet mogelijk om het lidmaatschap te beëindigen voordat de initiële periode van respectievelijk 3 of 6 maanden (afhankelijk van het lidmaatschap) is verstreken, tenzij de klant/student permanent is verhuisd naar een andere plaats verder dan 35 km van het huidige adres.
 • 7.2Bij langdurige ziekte of blessure (min. 1 maand) kan de klant het lidmaatschap of strippenkaart pauzeren op vertoon van een medische verklaring waaruit blijkt dat deelname aan de lessen niet mogelijk is.
 • 7.3Na de eerste 3 maanden van het lidmaatschap mogen leden hun lidmaatschap tweemaal per jaar pauzeren, telkens voor een minimale periode van twee weken. De totale gecombineerde duur van lidmaatschapspauzes mag in een jaar niet meer dan 2 kalendermaanden bedragen, berekend vanaf het begin van het lidmaatschap. De initiële lidmaatschapsperiode wordt verlengd met de duur van de gepauzeerde weken of maanden. Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend, minstens 14 dagen van tevoren, door een e-mail te sturen naar  info@euphoriaacademy.com.

8. PRIJZEN EN BETALINGEN

 • 8.1Na aanschaf van een losse les, strippenkaart of abonnement is de klant verplicht het verschuldigde lesgeld voor aanvang van de (eerste) les te voldoen. Dit gebeurt via het online betalingssysteem of op school.
 • 8.2Bij het afsluiten van een lidmaatschap vindt betaling plaats na de 24e van elke maand zolang het abonnement loopt via automatische incasso, waarvoor de klant toestemming geeft bij het invullen van het online inschrijfformulier. De klant moet zorgen voor een probleemloze betaling. Voor een ongerechtvaardigde terugboeking via de bank moet de klant een vergoeding van €10 betalen.
 • 8.3Euphoria Dance Academy behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen worden vooraf aangekondigd op de website en/of per e-mail. Wanneer de prijzen worden aangepast, krijgt de klant de mogelijkheid om zijn/haar lidmaatschap (ook binnen de bestaande contractperiode) binnen een bepaalde termijn aan te passen of te beëindigen.

9. AANSPRAKELIJKHEID

 • 9.1Bezoek aan de school en deelname aan lessen is te allen tijde voor eigen risico van de klant. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geeft de klant aan op de hoogte te zijn van het eigen risico en dit te accepteren. Pole Dance Factory Amsterdam is niet aansprakelijk voor letsel, verlies of schade als gevolg van het volgen van een les, cursus of workshop. Dit geldt ook voor de open trainingsuren privé workshops/events. Meegebrachte kinderen zijn geheel voor risico van de verantwoordelijke ouder/begeleider.
 • 9.2Schadeschade schade toegebracht aan zaken (roerende en onroerende zaken) van de school en/of de eigenaar van de door een klant gebruikte locatie zal altijd op de betrokkene(n) worden verhaald.

10. GEBRUIK VAN FOTO- EN VIDEOMATERIAAL

 • 10.1Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape etc.) in en op de terreinen van de dansschool is alleen toegestaan met toestemming van Euphoria DA. Deze toestemming kan met onmiddellijke ingang worden ingetrokken, zonder opgaaf van reden.
 • 10.2Euphoria DA heeft het recht om personen die het niet eens zijn met het “Video Consent and Release Form” uit te sluiten van bepaalde activiteiten, zonder opgaaf van reden.